Montáž

Vezměte prosím na vědomí následující upozornění!

Při nedodržování je záruka neplatná!

Před montáží si přečtěte pozorně návod!

NEPŘENÁŠEJTE zvedací zařízení za kabely!

UPOZORNĚNÍ - toto zařízení bylo naprogramováno / není naprogramováno

Zařízení musí být namontováno správně a odpovědně!

NEPŘIPOJUJTE žádné vnější zdroje napětí na řídící kabely!

NEPROVOZUJTE výtah bez minimální hmotnosti nebo výtah selže!

NEOTÁČEJTE spouštěcí kroužek při ukotvení svítidla do výtahu. Nebezpečí zkratu nebo těžkého poškození!

Máte-li jakékoli pochybnosti, prosím, kontaktujte svého místního REEL TECH zástupce nebo partnera!

Montáž

Připevněte zvedák s hákem pomocí třmenu

Pomocí dodaného třmenu, zajistěte držák světla k zvedáku a připojit k elektrickému napájení.

Připojte zařízení ke zdroji napětí při vypnutém jističi.

Dálkové ovládání: Zapnuto. Zadejte číslo výtahu (například 1), a stiskněte tlačítko DOWN spustit.

Poznámka: Výtah musí být uchycen vhodným upevněním (není součástí dodávky) do mechanicky a zvukově odolné plochy schopné odolat kombinované zatížení svítidla a výtahu. V případě pochybností se obraťte na profesionálního projektanta.

Zpět